Models:

  • IBM 2828-H06 model zBC12
  • IBM 2828-H13 model ZBC12