Models:

  • IBM 2964-NC9
  • IBM 2964-NE1
  • IBM 2964-N30
  • IBM 2964-N63
  • IBM 2964-N96